قرارداد فی ما بین کارگر و کارفرما را قراداد کار می گویند که طی آن هر یک از طرفین خود را ملزم به رعایت آن می کند.

نوشته‌ها

استعفا کارگر

/
استعفا کارگر استعفا یکی از روش های خاتمه قرارداد کاراست و به ک…