قرارداد بیمه عقدی است میان شخص که از آن با عنوان بیمه گذار تعبیر می شود با شرکت بیمه که به اختصار بیمه گر نامیده می شود. در قرارداد بیمه متناسب با نوع آن بیمه گذار متعهد به پرداخت اقساط و وجوهی در سررسید های معین به شرکت بیمه است و بیمه گر هم موظف است نسبت به تعهدات خویش در زمان مقرر انجام وظیفه نماید.

نوشته‌ها

بیمه عمر و انواع آن

/
بیمه عمر و انواع آن: یکی از دغدغه های ذهنی افراد بحث دوران کهولت …