قتل عمد نوعی آدم‌کشی است که در آن کشتن انسان بدون حکم قانونی و با نیت قبلی صورت گرفته باشد.

نوشته‌ها

نزاع 7 درصد افزایش یافت

/
نزاع 7 درصد افزایش یافتبه گزارش ایرنا از پزشکی قانونی، آ…

وکیل متخصص قتل

/
وکیل متخصص قتلبه طور قطع مهمترین جرائمی که باعث صدمات جسمان…