تحویل مال متعهد شده به طرف مقابل را اقباض یا همان تحویل یا تسلیم کردن می گویند و گرفتن آن از سوی طرف مقابل و استیلا بر آن را قبض می گویند.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رباخواریhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی رباخواری

/
مشاوره حقوقی رباخواری : آنچه در مشاوره حقوقی رباخواری باید بدانیم، جر…
رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…