بر اساس ماده 155 از قانون آئين دادرسی مدنی سابق، قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» وجود داشت که بیانگر این بود: «قاضي پس از امضای رای، حق تغيير آن را ندارد.» قاعد فراغ دادرس کمک می کند كه قاضی با مدنظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حكم، در انشای حكم دقت كافی به خرج دهد و نيز با سلب اختيار وی از تغيير حكمش، فشارهای احتمالی بر او بی اثر گردد. مطابق ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی:« هيچ مقام رسمی يا سازمان يا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجرای آن جلوگيری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی كه قانون معين نموده باشد.»

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …