غیر رشید یا به عبارت دیگر سفیه، کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خویش، عقلایی نبوده و توجیه عقلانی نداشته باشد.

نوشته‌ها

صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

صدور حکم حجر

/
صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انج…
صدور حکم رشدhttps://adljooyan.com/

صدور حکم رشد

/
صدور حکم رشد : مطابق قانون و شرع همه افراد بعد از تولد این حق ر…