به هر نوع جرمی که با توسل به زور و قهرا اتفاق بیوفتد و موجب تشدید مجازات مجرم گردد، گفته می شود. به طور مثال هرگاه مردی با توسل به زور مقاومت خانمی را درهم شکسته و به او تجاوز نماید مشمول جرم زنای به عنف می گردد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی آدم ربایی

/
مشاوره حقوقی آدم ربایی : انسان دارای ذات و فطرتی آزادی جویانه است…