برای تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به عملیات اجرایی جرم موردنظر نیز لازم است . ولی در عین حال، «عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .» بدیهی است چنان چه عملیات مقدماتی متضمن عنوان جزایی مستقلی باشد، دارای مجازات می باشد.

نوشته‌ها

مشارکت در جرم

/
مشارکت در جرم چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده…