ازدواج موقت یا متعه یا نکاح غیر دائم نوعی ازدواج است با این تفاوت که نسبت به نکاح دایم دو شرط اساسی باید در آن لحظ گردد. یک داشتن مدت و تاریخ انقضا. دو ذکر مهر در نکاح

نوشته‌ها

دعوی ترک انفاقhttps://adljooyan.com/

ترک انفاق و شکایت ندادن نفقه

/
دعوی ترک انفاق : در فصل هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی در…