عقدی که ضمن عقد اصلی و یا به منظور تضمین و اجراء عقد اصلی می باشد.

نوشته‌ها

الزام به فک رهنhttps://adljooyan.com/

الزام به فک رهن

/
الزام به فک رهن : رهن عقدی است که به موجب آن فردی که مدیون شخص…