باور پذیرفته شده توسط افراد یک جامعه که مانند یک قانون نانوشته عمل کرده وآن ها را از مراجعه به قانون در مواردی بی نیاز می کند.

مانند زمانی که یک زن و شوهر در خانه متعلق به زوجه زندگی می کنند و او بر اساس باور پذیرفته شده و فرهنگ غالب جامعه، هیچگاه برای دریافت مبلغی بعنوان اجرت المثل از شوهر خود، اقدامی انجام نمی دهد.

نوشته‌ها

تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com/

تدلیس در نکاح

/
تدلیس در نکاح : تدلیس یا همان نیرنگ و فریب در نکاح، در واقع تح…
تدلیس در نکاحhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها

/
مشاوره حقوقی تعدیل اجاره بها : باید بیان داشت که اقامه دعوای تع…