به مدت زمان معین شرعی و قانونی انتظار زن برای ازدواج مجدد، پس از طلاق یا فوت شوهر گفته می شود. یعنی زن تا قبل از سپری شدن مدت زمان تعیین شده باید از ازدواج مجدد خودداری نماید.

نوشته‌ها

عدهadljooyan

عده

/
عده : عده زمانی است که زوجه بعد از جدا شدن یا مرگ همسرش نمی تواند …
نکاح با زنی که در عده استhttps://adljooyan.com/

نکاح با زنی که در عده است

/
نکاح با زنی که در عده است : بعد از وقوع طلاق زن باید مدتی را تحت عن…
الزام به ثبت ازدواجhttps://adljooyan.com

الزام به ثبت ازدواج

/
الزام به ثبت ازدواج: در ابتدا باید به مفهوم و معنای ثبت بپردا…