جمع کلمه ظهرنویس.به معنای پشت نویسی به منظور انتقال ، وکالت یا ضمانت اسناد

endorsement / countersign

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…