طهر در لغت به معنای پاکی، مقابل نجاست و حیض آمده است.

در اصطلاح حقوقی به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس «ایّام طهر» می گویند.

نوشته‌ها

عدهadljooyan

عده

/
عده : عده زمانی است که زوجه بعد از جدا شدن یا مرگ همسرش نمی تواند …