طلاق بائن در مقابل طلا رجعی است. در طلاق بائن، مرد نمی تواند بدون عقد به زن رجوع کند.

نوشته‌ها

نکاح با زنی که در عده استhttps://adljooyan.com/

نکاح با زنی که در عده است

/
نکاح با زنی که در عده است : بعد از وقوع طلاق زن باید مدتی را تحت عن…