ضمان در لغت به معنای تعهد و التزام می باشد و لزوم جبران رکن جدایی ناپذیر ضمان می باشد.ضمانت کیفری هم به ضمانتی گفته می شود که به واسطه ارتکاب جنایت پدیدار می شود. مراد از جنایت اعم از مباشرت، معاونت، تسبیب یا اجتماع آن ها در ارتکاب می باشد.

نوشته‌ها

نحوه دریافت نفقه زنhttps://adljooyan.com/

نفقه زن

/
نفقه زن : بعد از ازدواج و تشکیل خانواده ریاست خانواده بر عهده مرد می …