ضمانت اجرا قدرتی است که برای اجرای قانون و حکم دادگاه از آن استفاده می شود.

نوشته‌ها

تکالیف زوجین بعد از نکاحadljooyan

تکالیف زوجین بعد از نکاح

/
تکالیف زوجین بعد از نکاح : با ازدواج ، زوجین همانند دو طرف یک قر…