در صورتی که اموال ناشی از جرم یا وسیله ی ارتکاب جرم، از موارد مصرح در قانون و یا متعلق به اموال دولتی باشد، در این صورت اموال ضبط می گردد. در واقع ضبط و مصادره اموال یکی بوده و فقط در موارد زیر از یکدیگر تفاوت دارند:

1- ضبط اموال و اشیای ناشی از جرم و یا وسیله ی ارتکاب جرم، به وسیله ی بازپرس و یا دادستان تعیین تکلیف می‌شود که در صورت صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب باید مشخص گردد، در حالی که مصادره اموال به موجب تصمیم و رای دادگاه کیفری یک می‌باشد.

2- ضبط اموال و اشیا یک قرار قضایی است ولی مصادره اموال به عنوان یک مجازات و حکم می‌باشد.

3- به تصمیم ضبط اموال به دادگاه بدوی اعتراض می‌شود و از حکم مصادره اموال و اشیا به دادگاه تجدید نظر شکایت می‌شود.

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…