صورتمجلس تفکیکی که توسط اداره ثبت و بر اساس پایان کار صادر می گردد، بیان کننده حدود و مشخصات و قدرالسهم قسمت های مشاع و اختصاصی هر مالک از مجموع ملک مشاع می باشد.

نوشته‌ها

وکیل الزام به فک رهن

وکیل الزام به فک رهن ، نمونه اظهارنامه فک رهن

/
وکیل الزام به فک رهن : برای تعریف از فک رهن می بایست ابتدائا ره…
وکیل الزام به فک رهن

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

/
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی: اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساخ…