صلاحیت محلی به این مسئله می پردازد که کدوم دادگاه در کدام حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارد.

نوشته‌ها

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…