صغیر ممیز به کودکی که غالبا بزرگتر از 7 سال و زیر سن بلوغ باشد گفته می شود.سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری می باشد. به واقع صغیر غیرممیز از قوه درک و تمیز برخوردار م یباشد ولی نه به شکلی که بتواند به تنهایی امور حقوقی و مالی خویش را رفع و فتق نماید.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…