صغیر غیرممیز به کودک زیر 7 سال گفته می شود که عموما خوب از بد را نمی تواند تشخیص دهد و قوه ادراک و تمیز وی شکل نگرفته است و توانایی انجام امور خویش را مطلقا به تنهایی ندارد.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…