به تغییر سن در شناسنامه به منظور کم کردن سن شخص از سن واقعی، صغر سن گفته می شود.

نوشته‌ها

کاهش سن

/
کاهش سن:بعضی افراد خواهان کاهش سن خود می باشند باید توجه داش…

مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار

/
مشاوره حقوقی الزام به اخذ پروانه پایان کار: در خصوص مشاوره حقوقی  الزا…