در لغت به معنای رد و بدل کردن پول است.

صرافی ریشه بانکداری نوین است.

نوشته‌ها

مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

مطالبه ارز خارجی

/
مطالبه ارز خارجی : پولی که در کشور اصلی تحت نظارت بانک مرکزی…