شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی می باشد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و تمام یا دست کم بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد. اعم از اینکه ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد یا بر اثر ملی شدن، تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد

نوشته‌ها

رشا و ارتشاhttps://adljooyan.com

رشا و ارتشا (رشوه دادن)!!

/
رشا و ارتشا : رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایم کیفری کهن در…