خمر در لغت به مایعی می‌گویند كه نوشیدنش مستی آورد.

شرب خمر به استعمال مشروبات الكلی یا سكرآور را گویند.

نوشته‌ها

دادستان تهران گفت: پلیس نباید خودروی رانندگان مست را زودتر از موعد قانونی آزاد کند

/
دادستان تهران گفت: پلیس نباید خودروی رانندگان مست را زودتر از موعد…

توبه و مجازات آن

/
توبه در لغت از ریشه توب گرفته شده و به معنای بازگشت و رجوع م…