وجودی اعتباری که مستقلا میتواند طرف حق یا صاحب حق باشد. شخص حقوقی از اجتماع چند شخص حقیقی به منظور انجام اهداف مشترک سودآور یا اجتماعی تشکیل می شود؛ در قانون شناخته شده و مورد پذیرش قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرم به مجازات هایی مانند توقیف و ضبط اموال یا مصادره و انحلال شرکت محکوم می گردد.

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

صدور حکم ورشکستگی

/
صدور حکم ورشکستگی : درابتدا باید به معنای ورشکستگی اشاره کرد. و…
صدور حکم ورشکستگیhttps://adljooyan.com/

جرایم مالیاتی

/
جرایم مالیاتی: بر اساس قوانین مالیاتی کشور، جرایم مالیاتی مواردی هست…