سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت را مشخص می کند .

اگر این سهم به نام دارنده آن با ذکر مشخصات معلوم باشد سهام بانام است.

نوشته‌ها

ثبت شرکت سهامی خاص

/
ثبت شرکت سهامی خاص: شرکت های سهامی به دو دسته شرکت های سهامی …