نوعی از سرقت است که مجازات آن مجازات تعزیری است . در واقع سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ، تعزیری خواهد بود.

شرایط سرقت تعزیری در ماده 651 قانون مجازات اسلامی ، بخش تعزیرات آمده است که هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، سرقت تعزیری خواهد بود :

1- اگر سرقت در شب باشد .

2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .

3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

4- سارق از دیوار بالا رفته باشد ، یا حرز را شکسته ( یعنی مکانی متناسبی که عرفآ مال برای جلوگیری از سرقت در آن نگهداری می شود را از بین ببرد و مال را بردارد ) ، یا کلید بسازد یا اینکه از عنوان یا لباس ماموران دولتی استفاده کند و یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی مثلا پلیس معرفی کند یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد .

5- سارق یا سارقان در حین سرقت به کسی آزار رسانده باشند و یا تهدید کرده باشند .

نوشته‌ها

وکیل متخصص سرقت

/
حضور وکیل متخصص سرقت در پرونده های سرقت می تواند کارساز بوده و…