نوشته‌ها

مشارکت در جرم

/
مشارکت در جرم چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده…