هرگاه تصرف شخص در ملک خود منجر به ایجاد زحمت برای اشخاص و همسایگان گردد، در این صورت، می توان او را منع کرد و از ایجاد ضرر و سلب آسایش دیگران جلوگیری کرد.

نوشته‌ها

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانیhttps://adljooyan.com/

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید

/
دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعو…