دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .

نوشته‌ها

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانیhttps://adljooyan.com/

دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید

/
دعوا حقوقی رفع تصرف عدوانی - خلع ید - دعوای ممانعت از حق - دعو…