رجم یا سنگسار مجازات مختص زنای محصن یا محصنه می باشد که با اقرار یا شهادت اثبات شده باشد. در این مجازات فرد را با توجه به جنسیت در داخل خاک فرو کرده و با سنگ های نه خیلی ریز نه خیلی درشت وی را می زنند تا وقتی که نجات یابد یا بمیرد. اگر فرار کند در صورتی که توبه کرده باشد مجازات وی ساقط می شود در غیر این صورت مججدا داخل چاله خاک دفن می شود تا مجازات ادامه پیدا کند.

نوشته‌ها

وکیل تسخیریadljooyan

وکیل تسخیری چه شرایطی دارد ؟

/
وکیل تسخیری کیست ؟ سوالی که اکثر مردم با آن مواجه می شوند …