بیع جنس به همجنس در مکیل و موزون به شرط اضافه گرفتن. بیع مذکور ربوی بوده.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رباخواریhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی رباخواری

/
مشاوره حقوقی رباخواری : آنچه در مشاوره حقوقی رباخواری باید بدانیم، جر…