ربای معاملی ربایی است که در معاوضه دو شیء و کالای هم‌جنس به وقوع می پیوندد. معیار سنجش اشیا یا کالاهای این نوع ربا «وزن‌کردن» (کالای موزون) یا «پیمانه‌کردن» می باشد و شرط تحقق آن بازپرداخت همان جنس و مال به میزان بیشتر از نظر وزنی یا پیمانه ای است.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی رباخواریhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی رباخواری

/
مشاوره حقوقی رباخواری : آنچه در مشاوره حقوقی رباخواری باید بدانیم، جر…