به رایی که قابل اعتراض باشد رای بدوی و به دادگاهی که رای بدوی صادر کرده را دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی می گویند.

نوشته‌ها

الزام به تحویل مبیعhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل مبیع

/
 الزام به تحویل مبیع : آنچه در  الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟به…