دفتری است که در آن خلاصه نامه های ارسالی و دریافتی روزانه با ذکر تاریخ و موضوع و شماره ترتیب ذکر می شود.

نوشته‌ها

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

/
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی: اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساخ…