دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است.

به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» (جاحد)

و به حقّ مورد ادعا «مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند .

نوشته‌ها

مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

مطالبه ارز خارجی

/
مطالبه ارز خارجی : پولی که در کشور اصلی تحت نظارت بانک مرکزی…