هرگاه موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا و یا طرح دعوا با هدف به دست آوردن مستقیم مال باشد، دعوا مالی خواهد بود. مانند: دعوای مطالبه اجرت المثل، وجه چک، سفته، برات، سهم الارث و …

نوشته‌ها

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

/
الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی: اصولا بعد از عملیات ساخت و ساز ساخ…