دعاوی مالی دعاوی ای می باشند که خواسته آن مال می باشد. دعاوی مالی دارای حقوق مالی به شکل مستقیم می باشند. از دعاوی مالی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دعوای مطالبه وجه چک، سفته، برات و حواله
دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن
دعوای مطالبه سهم الارث
دعوای مطالبه مهریه
دعوای مدنی مطالبه دیه دعوای استرداد وثیقه
دعوای ابطال معامله فضولی
دعوای استرداد جهیزیه

نوشته‌ها

قرار مقدماتی

/
قرار مقدماتی : قرار اعدادی قراری است که از جانب بازپرس یا دادگاه …