مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع در قبال مشتری، درک مبیع می گویند.

نوشته‌ها

الزام به تحویل مبیعhttps://adljooyan.com/

الزام به تحویل مبیع

/
 الزام به تحویل مبیع : آنچه در  الزام به تحویل مبیع باید بدانیم؟به…