یکی دیگر از مقامات قضایی که در دادسرا زیر نظر دادستان فعالیت می کند دادیار می باشد. دادیار تابع دادستان بوده و اوامر و وظایفی که برعهده دادستان می باشد را انجام میدهد.

نوشته‌ها

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…