دادگاه حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی­ البدل تشکیل می­ شود و قاعده وحدت قاضی حکم­ فرما است .

اقدامات و تحقیقات توسط رئیس یا دادرس علی­ البدل انجام می شود .

نوشته‌ها

مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

کاهش سن

/
کاهش سن:بعضی افراد خواهان کاهش سن خود می باشند باید توجه داش…
مطالبه ارز خارجیhttps://adljooyan.com

مطالبه ارز خارجی

/
مطالبه ارز خارجی : پولی که در کشور اصلی تحت نظارت بانک مرکزی…