بخشی از دادگستری که در معیت دادگاه های عمومی جزایی به انجام وظیفه پرداخته و از جمله وظایف اصلی آن تحقیق، بازجویی و کشف جرم است، دادسرا می گویند.

نوشته‌ها

مزاحمت تلفنی و مجازت آنhttps://adljooyan.com/

مشاوره حقوقی آدم ربایی

/
مشاوره حقوقی آدم ربایی : انسان دارای ذات و فطرتی آزادی جویانه است…
مزاحمت تلفنی و مجازت آنhttps://adljooyan.com/

مزاحمت تلفنی و مجازت آن

/
مزاحمت تلفنی : امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از تلفن …
مزاحمت تلفنی و مجازت آنhttps://adljooyan.com/

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…
مزاحمت تلفنی و مجازت آنhttps://adljooyan.com/

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…