دادستان یا همان مدعی العموم شخصی است که به طور عمومی نماینده جامعه در دادگاه بوده و به ریاست دادسرا مبادرت می ورزد و دارای وظایف قضایی و اداری ای همچون: نظارت و آموزش بر ضابطین، صدور کیفرخواست، تعیین تکلیف اشیا مورد استفاده در جرم، اجرای احکام کیفری، رسیدگی به امور حسبی اشخاص محجور و….

نوشته‌ها

صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

صدور حکم حجر

/
صدور حکم حجر : حجر در لغت به مانع شدن و جلوگیری کردن فردی از انج…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

ورشکستگی به تقلب

/
ورشکستگی به تقلب: به موجب قانون تجارت، ورشکستگی حالتی است که شخص تاجر…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

قرار رد دعوی

/
قرار رد دعوی: در لغت به معنای استوار کردن و ثبات می باشد و در اصط…
صدور حکم حجرhttps://adljooyan.com/

انواع دادسرا ،دادسرای عمومی و انقلاب،دادسرای ویژه روحانیت

/
انواع دادسرا : دادسرا بخشی از دادگستری می باشد که در حوزه قضایی هر شه…