از انواع خیارات بوده و به حالتی اطلاق می گردد که عیبی مخفی و موجود در مبیع وجود داشته و مشتری بعد از عقد متوجه آن گردیده است و حق برهم زدن معامله را دارد.

نوشته‌ها

آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟

/
آیا فروش ملکى که در رهن بانک است، امکان پذیر است؟‌ گرچه رهن موجب خروج …