هر گاه در معامله شرط شود که یکی از متعاملین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و آن ح فسخ حق خیار شرط نامیده می شود.

در صورتی که تاریخ آغاز خیار شرط ذکر نشده باشد تاریخ آن از تاریخ عقد لحاظ می شود. اگر خیار شرط بدون مدت باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

نوشته‌ها

دستور تخلیهhttps://adljooyan.com/

دستور تخلیه

/
دستور تخلیه : به هنگامی که مدت اجاره یک ملک مسکونی و یا تجاری به…