موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آن ازبین می رود.

نوشته‌ها

تعلیق در ازدواجhttps://adljooyan.com/

تعلیق در ازدواج

/
تعلیق در ازدواج : همانطور که می دانیم ازدواج یک عقد به حساب می آید…