جمع کلمه خسارت. به مجموع اضرار و نواقص وارد آمده بر مال یا جان افراد گویند.

loss / damages / injury

نوشته‌ها

آنچه باید درباره چک بدانیدadljooyan.com

آنچه باید درباره چک بدانید

/
آنچه باید درباره چک بدانید : در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مبلغ چک…