هرگاه قاضی پس از رسیدگی به اتهامات متهم، وی را بی گناه و فاقد هرگونه وصف مجرمانه یا مسئولیت مدنی تشخیص دهد، در پایان جلسه رسیدگی با صدور حکم برائت اعلام بی گناهی و تبرئه شدن متهم می نماید.

نوشته‌ها

عوامل رافع مسئولیت کیفری

/
عوامل رافع مسئولیت کیفری: اعمال مجرمانه و واکنش جامعه به این رفتار موضوع…